blog

Licence za pravna i fizička lica za poslove tehničkog obezbeđenja

Od 01.01.2017. je započela primena zakona o privatnom obezbeđenju, zakon je usvojen krajem 2013 godine.

Kako zakon propisuje i uređuje:

Uvedene su licence koje izdaje MUP, svim fizičkim i pravnim licima angažovanim na poslovima obezbeđenja.
Licence fizičkim licima omogućavaju zaposlenje u pravnom licu ili kod preduzetnika sa licencom za obavljanje delatnosti, ali ne i samostalno obavljanje poslova.
Uvedena je obaveza i licenciranje samozaštitne delatnosti, za firme koje koriste sopstveno obezbeđenje ili za sopstvene potrebe vrše održavanje, instaliranje, projektovanje sistema tehničke zaštite.
Zabranjeno je obavljanje bilo kakvih poslova obezbeđenja ili instaliranja sistema tehničke zaštite od strane lica koja nemaju Licencu MUP-a.
Sistemi tehničke zaštite VIDEO NADZOR, ALARMNI SISTEMI, KONTROLA PRISTUPA spadaju u poslove obezbeđenja i podležu ovom zakonu koji i definiše određene procedure koje prethode instalaciji sistema (procedure zavise od kategorije objekata)
Zakon uređuje i nalaže sledeće procedure:

 • Izradu Akta o proceni rizika,
 • Izradu plana sistema tehničke zaštite,
 • Izradu projekta sistema tehničke zaštite,
 • Montažu, ugradnju podešavanje, puštanje u rad i obuku korisnika,
 • Obavezno održavanje sistema tehničke zaštite.

Za svaki deo poslova iz oblasti Tehničke zaštite:

 • procena rizika,
 • planiranje,
 • projektovanje sistema,
 • nadzor nad izvođenjem,
 • izvođenje radova,
 • obuka korisnika
 • održavanje sistema

Obavezna je Licenca MUP-a, u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju.

Šta je važno znati kod izbora sistema tehničke zaštite:

 • Sva instalirana oprema mora u smislu kvaliteta i funkcionalnosti da ispunjava domaće SRPS standarde, a u nedostatku domaćih odgovarajuće Evropske EN standarde, što se dokazuje sertifikatima.
 • Instaliranje i održavanje sistema obavezno obavlja Licencirano pravno lice ili preduzetnik sa Licencom.
 • Za svaki instaliran sistem potrebno je da postoji tehnička dokumentacija u skladu sa zakonom.
 • Obaveza korisnika sistema je da omogući i ugovori održavanje sistema tehničke zaštite u skladu sa zakonom (preporučujemo na 6 meseci).
 • Instalirani sistem tehničke zaštite ne sme da ugrožava privatnost drugih, u skladu sa zakonom,
 • Snimljeni video materijal sa svake kamere se mora čuvati najmanje 30dana, i obavezno se mora dati na uvid ovlašćenom Policijskom službeniku, na zahtev!
 • Korisnici sistema tehničke zaštite, koji imaju ranije instalirane sisteme dužni su da sve svoje već instalirane sisteme usklade sa ovim zakonom i da obezbede održavanje u skladu sa zakonom. U koliko instalirani sistemi ne ispunjavaju predviđene tehničke uslove zakonom, isti moraju biti zamenjeni odgovarajućim.

Korisnik sistema tehničke zaštite je odgovoran za instalirani sistem u koliko po zakonu ne obezbedi: da instalirana oprema po nameni, kvalitetu i karakteristikama odgovara propisanim standardima, kao i ako ne obezbedi održavanje sistema u skladu sa zakonom.

Pravno lice ili preduzetnik sa Licencom za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost tehničkih sistema zaštite, a korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

Izvor: „Službeni glasnik RS”, br. 104/2013, 42/2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *